Gatunki zagrożone

W Wielkiej Brytanii podejmuje się działania mają­ce na celu polepszenie sytuacji gatunków rzadkich ryb. W Szkocji i Walii pobrane od dzikich osobni­ków zapłodnione jaja siei pospolitej i pstrąga prze­nosi się do laboratoriów. Tam wylęgają się z nich larwy, które to po podrośnięciu wypuszcza się do nowych miejsc, w tym również do sztucznych zbiorników wodnych. IUCN – Międzynarodowa Unia Ochrony Przy­rody w ogłoszonej w 1994 roku Czerwonej Liście zagrożonych gatunków zwierząt wymienia ponad 1000 gatunków ryb.

Liczba ta odzwierciedla szko­dliwy wpływ człowieka na ekosystemy potoków, rzek, jezior i oceanów. Najwięcej gatunków wyma­gających ochrony należy do dwóch rzędów ryb -w rzędzie okoniokształtnych Perciformes, jest ich 448 gatunków, a w rzędzie karpiokształtnych Cypryniformes 196 gatunków. Większość wymie­nianych przez IUCN gatunków ryb występuje w Meksyku i południowych stanach USA, w Australii, południowej Afryce, południowo-wschod-niej Azji i na wyspach na Pacyfiku. Są to gatunki, które stały się zagrożone wyginięciem na skutek zaniku odpowiednich do życia środowisk, nad­miernej eksploatacji zbiorników wodnych lub wpływu rozrastania się miast.

Komentarze są zamknięte.