Gatunki chronione

W Polsce występuje niewiele płazów i gadów. Spo­śród 18 gatunków płazów całorocznej ochronie podlega 15 gatunków, a trzy – żaba jeziorkowa, ża­ba wodna i żaba śmieszka – są chronione od 1 mar­ca do 31 maja. Wszystkie gatunki występujących w naszym kraju gadów, a jest ich dziewięć, są obję­te ochroną gatunkową. Pomimo tych uregulowań prawnych liczba pła­zów i gadów corocznie się zmniejsza w wyniku niszczenia ich naturalnych środowisk przez dzia­łalność człowieka. Zanik miejsc, w których mogą bytować płazy i gady, wydaje się być główną przy­czyną spadku ich liczebności. Do gromad gadów i płazów należą najrzadsze zwierzęta w naszej fau­nie. Są nimi na przykład wąż Eskulapa, żółw błot­ny czy ropucha paskówka. Wąż Eskulapa zamieszkuje głównie rejony południowo-wschodniej części kraju i niestety jego populacja kurczy się także w wyniku wyłapywa­nia tych zwierząt przez kłusowników i kolekcjo­nerów. Od tego procederu nie odstraszają ich wyso­kie kary. Podobny los spotyka żółwie błotne i wiele gatunków węży, które są także zabijane z powodu niechęci ludzi do tej grupy gadów.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj
Zwierzaki
    Większość osób kocha zwierzęta lub przynajmniej je toleruje. Zwierzęta są nam potrzebne do życia. Kochamy je a one odwzajemniają nasze uczucia lub zabijamy je dla pokarmu. Wieki temu nauczyliśmy się polować i zabijać dziką zwierzynę, żeby mieć coś do jedzenia. Potem nauczyliśmy się udomawiać zwierzęta, aż doszliśmy do wniosku, że możemy je sami hodować i czerpać wszelkie korzyści z ich istnienia.